Tag Archives: bạn hãy sử dụng một vật nặng mà thể tích của nó có thể bao quát được toàn bộ chỗ phồng rộp. Đè vật nặng lên chỗ phồng rộp