Tag Archives: người ta cũng dùng gương cho khí lưu thông ổn định. Gương lồi là giải pháp cho những khu vực vòng cua