Làm Sao Nhận Biết Cây Cảnh Thiếu Phân Nào

Làm thế nào nhận biết cây cảnh thiếu loại phân nào?

Nếu bạn thấy cây hoa chậm lớn chậm, lá úa vàng thậm chí còn mau chết thì cây đang bị thiếu đạm.

Nếu sức sinh sản của hoa không cao, bên cạnh lá úa như bị cháy sém, lớn chậm rồi chết thì cây đang bị thiếu phân kali.

Nếu lá và mầm hoa có các đốm màu đỏ tía, rất ít rễ mới, cành nhỏ, lớn chậm thì cây đang bị thiếu phân lân.